Piektdiena,  6. decembris,  2019
 
Vārda dienas:   Niklāvs, Nikolajs, Niks
KURSĪŠU PAGASTS Saldus novads
   

  Kursīšu pamatskola

  Skolotāju kolektīvs 2017./2018. mācību gadā 
  Sēž (no kreisās puses): Sandra Kilevica (bibliotekāre, lietvede), Andra Rorbaha (direktores vietniece, sākumskola, vizuālā māksla), Irēna Lagūna (direktore, bioloģija, ķīmija), Sanita Vītola (direktores vietniece, latv. val. un lit.), Aija Slūtiņa (logopēde, mājturība un tehnoloģijas, sākumskola, sociālās zinības).
  Stāv (no kreisās puses): Ina Bergmane (matemātika, fizika, informātika), Uģis Sauja (angļu val.), Tonija Spēlmane (sākumskola, dabas zinības, krievu val.), Gita Rumba (mūzika).
  Bildē nav: Rasa Daktere (vēsture), Zinta Lasmane (ģeogrāfija), Gints Friķis (sports), Gunārs Guntis Barons (mājturība un tehnoloģijas).

  Skolas pašnovērtējuma ziņojums (aktualizēts 01.09.2018.)
  2017./2018. mācību gads
  Skolas galvenie uzdevumi (izpilde 1.semestrī – 2.semestrī):
  1. Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču un dzīves prasmju attīstību, akcentējot mācību procesā sadarbību, savstarpējo vērtēšanu, vērtībizglītību.
  1.1. Stundu savstarpēja vērošana un pieredzes popularizēšana (sadarbības metodes, savstarpēja vērtēšana, vērtības) (Ir izstrādāts stundu vērošanas plāns; vērošanu veic līdz marta brīvlaikam) - ir veikta stundu savstarpēja vērošana un analīze
  1.2. Pētnieciskie darbi skolēniem (Notiek pētnieciskie darbi, labākie 5.-8.klašu grupā piedalīsies pētniecisko darbu lasījumos novadā aprīlī) - piedalījāmies novada pasākumā 1.-4.kl. „Izpēti profesiju!”/visi paveica pētniecisko darbu
  1.3. Tālākizglītības kursi par kompetenču pieeju mācību priekšmetos skolotājiem (Ir pabeigti kursi cilvēkdrošībā, vērtībizglītībā, latviešu valodas skolotāju kursi. Ir notikusi 1 zinātniski metodiskā sanāksme par kursos gūtajām atziņām) - ir notikusi 2.metodiskā sanāksme ar pieredzes popularizēšanu/ jaunās kompetences tiek apgūtas un ieviestas pirmsskolas programmā
  1.4. Cemex iespēju fonda projekta aktivitātes eksakto mācību priekšmetu un profesiju popularizēšana (Ir pabeigts projekts, katra klase ir tikusies ar kādu eksaktās jomas profesiju pārstāvi, izveidota stenda prezentācija par profesiju, ir noticis pasākums, kurā rādīti eksperimenti. Ir notikusi mācību ekskursija uz Zinoo Centru Cēsīs un Baldones observatoriju.)
  1.5. Mammas dabas aktivitātes (Klases ir pieteikušās mammas dabas aktivitātēm; interesenti piedalās uzlīmju konkursā) - piedalījāmies Meža ABC Padurē un Tērvetē; ir notikusi skolas apkārtnes sakopšanas talka
  1.6. Skolas ārpusstundu aktivitātes (Ir notikušas dažādas izglītojošas ārpusstundu aktivitātes - Dzejas stundas klasēs, Miķeļu pasākums, Mārtiņi kopā ar pirmsskolas programmas bērniem, Latvijas Republikas dzimšanas dienas koncerts, konkurss par Latviju. 2 skolēni piedalās Talantu skolas nodarbībās Druvā - ir notikusi Mākslu nedēļa; Putnu dienas; pasākums „Pasaku kamoliņu ritinot” kopā ar pirmskolas programmas bērniem, mājturības un zīmēšanas darbu izstāde vecāku dienā; Vecāku dienas koncerts
  1.7. Karjeras izglītības pasākumi (Ir notikušas 5 tikšanās ar eksaktās jomas profesiju pārstāvjiem. 9.klasei ir notikušas grupas nodarbības karjeras jautājumos. 9.kl. vecākiem info lapa par karjeras jautājumiem) - iepazītas profesijas saistībā ar mežu (Padurē, Tērvetē); 9.kl. ir notikušās KI nodarbības un katrs ir izveidojis filmiņu par iespējamo profesiju; skolā ir viesojušies no Kalnu vsk.; 6 skolēni apmeklējuši un piedalījušies Ēnu dienā; 7 devītās klases skolēni apmeklējuši tālākizglītības skolu atvērtās durvis.
  2. Pilnveidot iestādes, vecāku un institūciju speciālistu sadarbību, akcentējot katras puses atbildību par sasniedzamo rezultātu.
  2.1. Konsekventa rīcība pārkāpumu gadījumā (Ir aktualizēta kārtība, kā rīkoties pārkāpumu gadījumā. 1.semestrī nopietnu pārkāpumu nav.) - ātri reaģēts uz negadījumu ar velosipēdu; risinātas konfliktsituācijas
  2.2. Vecāku rezultatīva iesaistīšana skolas dzīvē (Ir notikušas vecāku sapulces katrā klasē, vecāki ir iepazīstināti ar rīcību pārkāpu gadījumā, ar Sasniegumu uzskaites kārtību, ar valsts pārbaudes darbu norisi, laiku un prasībām. Vecāki vairāk kā pagājušā mācību gadā izmanto e-klasi. Palielinājies vecāku skaits, kuri apmeklējuši vecāku sapulces. 2 skolēni un viņu vecāki aicināti uz APU sēdi par skolas kavēšanu un uzvedību. Situācija uzlabojusies. Vecāki iesaistījušies projekta „Īsteno ideju” realizēšanā) - 2.semestrī ir notikušas 5 klašu vecāku izglītojošas sapulces; ir notikusi skolas vecāku kopsapulce ar psiholoģes piedalīšanos; aktīvi izmantota e-klase saziņai ar vecākiem; ir notikusi Skolas padomes sēde; vecāki piedalījušies skolas akreditācijā; uz sarunām aicināti vecāki, kuru bērniem bija vairāk kā trīs nepietiekami starpsemestra vērtējumi; Pārstrādātas drošības instrukcijas.
  3. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu.
  3.1. Projekts „Īsteno ideju”
  3.2. Interešu izglītības nodarbības un pasākumi (Īstenots projekts, notikušas nodarbības vecākiem, noticis vecāku un bērnu kopkoncerts Latvijas Republikas dzimšanas dienā. Lielākā daļa vecāku apmeklēja koncertu Ziemassvētkos un Latvijas republikas dzimšanas dienā. Koncertos un pasākumos uzstājas teātra pulciņa, ansambļa un kora dalībnieki. Katru mēnesi rakstus par notikumiem skolā mediju pulciņa reportieri publicē www.kursisi.lv un informatīvajā izdevumā „Kursīšnieks”) - Izstrādāta skolas audzināšanas programma.
  4. Iesaistīties izglītojošos un iestādes attīstību veicinošos projektos.
  4.1. Tālākizglītības kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” (Skolas komanda pabeigusi kursus 54 stundas; par kursu saturu būs zinātniski metodiskā sanāksme 30.janvārī. Ieviesta pašvērtējuma 1-2-3-4 metode; balsošanas kartītes.) - / kursos gūtās atziņas, metodes prezentētas zinātniski metodiskajā sanāksmē; skolotāji mācību stundās pielieto daudzveidīgas metodes (akreditācijas komisijas ziņojums).
  4.2. Erasmus projekts (Ir sākts realizēt Erasmus+ projekts. 2 skolotāji piedalījušies projekta ievadseminārā Itālijā. Projekta ietvaros visas klases ir izveidojušas planšetes par sadarbības valstīm. Skolēnu grupa piedalījās īsfilmu festivāla 2Annas vērtēšanā Rīgā. Skolēni piedalījās projekta logo izveidošanā) - / projekts tiek veiksmīgi realizēts; notikuši 2 braucieni uz ārzemēm kopā ar 5 skolēniem katrā braucienā/ notikušas apmācības pārējiem skolas bērniem.
  4.3. Lasītveicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (Bērnu un jauniešu žūrija ir sadarbības projekts ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru. Grāmatu lasīšanā un novērtēšanā piedalās 30 skolēni, 3 skolotāji) - veiksmīgi noslēgusies BŽ ar ekskursiju uz Brocēniem; piedalījāmies Baltu literatūras nedēļā (kā partneri Lietuvas projektam)
  4.4. Skolas un programmu akreditācija (Tiek strādāts pie skolas akreditācijas dokumentu sakārtošanas un iesniegšanas IKVD.) - ir veiksmīgi pabeigta skolas un programmu akreditācija- skola akreditēta uz 6 gadiem.
   
  Ārpusstundu aktivitātes
  *Olimpiādes
  1.vieta mājturībā II (sk. G.G.Barons)
  2.vieta mājturībā I (sk. A.Slūtiņa)
  3.vieta matemātikā 9.kl. (sk. I.Bergmane)
  3.vieta mājturībā II (sk. G.G. Barons)
  Krievu val. runas konkurss –pateicības (sk. T.Spēlmane)
  Angļu val.6., 7.,9.kl. (sk. U Sauja)
  Ģeogrāfijas 9.kl. (sk. Z.Lasmane)
  Latv.val. 5.,6.kl.(sk. S.Vītola)
  Latv.val. 9.kl. (sk. S.Vītola)
  Bioloģijas 9.kl. (sk. I.Lagūna)
  Latv.val. 1.kl. (sk. A.Rorbaha)
  Latv.val. 4.kl. (sk. T.Spēlmane)
  *Konkursi
  Vides erudītu konkurss sākumskolēniem- Jauno vides pētnieku forums Rīgā ”Skolēni eksperimentē»
  Mammas dabas konkursi
  Dabaszinību konkurss 6.kl. Saldū
  Putras konkurss- aktivitātes
  Vizuālās mākslas konkurss « Es dāvinu Tev ziedus, mana Latvija!»
  AS „Latvijas valsts meži” organizētais uzlīmju konkurss ’’Jaunaudze”
  Zinātniskā diena Saldū 1.-4.kl. ”Pētīsim profesijas”
  Zvaigznes ABC konkurss- « Lasīšana-patikšana» 
  *Projekti, aktivitātes
  Erasmus+ projekts
  Cemex iespēju fonds par eksaktās jomas profesijām «Iepazīsti, pamēģini, izvēlies!»
  Noslēguma pasākums «Īsteno ideju» projektam (17.novevmra koncerts)
  Bērnu un Jauniešu žūrija
  Baltu literatūras nedēļas projekts (Lietuva)
  Tikšanās ar literātiem, māksliniekiem (kopā ar Kursīšu BIC)
  «Īsteno ideju!» pirmsskolas projekts
  Veselību veicinošs projekts – tikšanās ar mediķiem
  Mammas dabas ietvaros - 2 mācību ekskursijas par mežu (Padurē un Tērvetē)
  Mācību ekskursija 1.-6.kl. - izrāde, dabas objekti, pilsētas apbūve, mākslas izstāde (Kuldīga)
  Makulatūras vākšana

  2017./2018. mācību gads 
  Skolas galvenie uzdevumi (izpilde 1.semestrī):

  1. Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču un dzīves prasmju attīstību, akcentējot mācību procesā sadarbību, savstarpējo vērtēšanu, vērtībizglītību.
  1.1. Stundu savstarpēja vērošana un pieredzes popularizēšana (sadarbības   metodes, savstarpēja vērtēšana, vērtības) (Ir izstrādāts stundu vērošanas plāns; vērošanu veic līdz marta brīvlaikam)
  1.2. Pētnieciskie darbi skolēniem (Notiek pētnieciskie darbi, labākie 5.-8.klašu grupā piedalīsies pētniecisko darbu lasījumos novadā aprīlī)
  1.3. Tālākizglītības kursi par kompetenču pieeju mācību priekšmetos skolotājiem (Ir pabeigti kursi cilvēkdrošībā, vērtībizglītībā, latviešu valodas skolotāju kursi. Ir notikusi 1 zinātniski metodiskā sanāksme par kursos gūtajām atziņām)
  1.4. Cemex iespēju fonda projekta aktivitātes eksakto mācību priekšmetu un profesiju popularizēšana (Ir pabeigts projekts, katra klase ir tikusies ar kādu eksaktās jomas profesiju pārstāvi, izveidota stenda prezentācija par profesiju, ir noticis pasākums, kurā rādīti eksperimenti. Ir notikusi mācību ekskursija uz Zinoo Centru Cēsīs un Baldones observatoriju.)
  1.5. Mammas dabas aktivitātes (Klases ir pieteikušās mammas dabas aktivitātēm; interesenti piedalās uzlīmju konkursā)
  1.6. Skolas ārpusstundu aktivitātes (Ir notikušas dažādas izglītojošas ārpusstundu aktivitātes - Dzejas stundas klasēs, Miķeļu pasākums, Mārtiņi kopā ar pirmsskolas programmas bērniem, Latvijas Republikas dzimšanas dienas koncerts, konkurss par Latviju. 2 skolēni piedalās Talantu skolas nodarbībās Druvā
  1.7. Karjeras izglītības pasākumi (Ir notikušas 5 tikšanās ar eksaktās jomas profesiju pārstāvjiem. 9.klasei ir notikušas grupas nodarbības karjeras jautājumos. 9.kl. vecākiem info lapa par karjeras jautājumiem)
  2. Pilnveidot iestādes, vecāku un institūciju speciālistu sadarbību, akcentējot katras puses atbildību par sasniedzamo rezultātu.
  2.1. Konsekventa rīcība pārkāpumu gadījumā (Ir aktualizēta kārtība, kā rīkoties pārkāpumu gadījumā. 1.semestrī nopietnu pārkāpumu nav.)
  2.2. Vecāku rezultatīva iesaistīšana skolas dzīvē (Ir notikušas vecāku sapulces katrā klasē, vecāki ir iepazīstināti ar rīcību pārkāpu gadījumā, ar Sasniegumu uzskaites kārtību, ar valsts pārbaudes darbu norisi, laiku un prasībām. Vecāki vairāk kā pagājušā mācību gadā izmanto e-klasi. Palielinājies vecāku skaits, kuri apmeklējuši vecāku sapulces. 2 skolēni un viņu vecāki aicināti uz APU sēdi par skolas kavēšanu un uzvedību. Situācija uzlabojusies. Vecāki iesaistījušies projekta „Īsteno ideju” realizēšanā)
   
  3. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu.
  3.1. Projekts „Īsteno ideju”
  3.2. Interešu izglītības nodarbības un pasākumi (Īstenots projekts, notikušas nodarbības vecākiem, noticis vecāku un bērnu kopkoncerts Latvijas Republikas dzimšanas dienā. Lielākā daļa vecāku apmeklēja koncertu Ziemassvētkos un Latvijas republikas dzimšanas dienā. Koncertos un pasākumos uzstājas teātra pulciņa, ansambļa un kora dalībnieki. Katru mēnesi rakstus par notikumiem skolā mediju pulciņa reportieri publicē www.kursisi.lv un informatīvajā izdevumā „Kursīšnieks”)
   
  4. Iesaistīties izglītojošos un iestādes attīstību veicinošos projektos.
  4.1. Tālākizglītības kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” (Skolas komanda pabeigusi kursus 54 stundas; par kursu saturu būs zinātniski metodiskā sanāksme 30.janvārī. Ieviesta pašvērtējuma 1-2-3-4 metode; balsošanas kartītes.)
  4.2. Erasmus projekts (Ir sākts realizēt Erasmus+ projekts. 2 skolotāji piedalījušies projekta ievadseminārā Itālijā. Projekta ietvaros visas klases ir izveidojušas planšetes par sadarbības valstīm. Skolēnu grupa piedalījās īsfilmu festivāla 2Annas vērtēšanā Rīgā. Skolēni piedalījās projekta logo izveidošanā)
  4.3. Lasītveicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (Bērnu un jauniešu žūrija ir sadarbības projekts ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru. Grāmatu lasīšanā un novērtēšanā piedalās 30 skolēni, 3 skolotāji)
  4.4. Skolas un programmu akreditācija (Tiek strādāts pie skolas akreditācijas dokumentu sakārtošanas un iesniegšanas IKVD.)

  2016./2017.mācību gads
  Gada uzdevumu izpilde
  1.Turpināt mācību stundu savstarpēju vērošanu, akcentējot lasītprasmes, gribas un radošuma attīstīšanu
  •  Mācību stundas tika vērotas  savstarpēji vienojoties (veikts kopsavilkums un analīze) (viens skolotājs neveica vērošanu)
  • Mācību stundās tiek akcentēta gribas, lasītprasmes, radošuma veicināšana.
  • Mācību stundās skolēni strādā individuāli, pāros un grupās. Visvairāk pāros.
  • Stundās tiek izmantoti projektori, datu kameras, interaktīvā tāfele. Mazāk interneta resursi.
  • Tiek veikts pašvērtējums.
  • Stundas tiek strukturētas- mērķi, uzdevumi, stundas gaita, izvērtējums.
  2. Paaugstināt katra skolēna sasniegumus, akcentējot dinamiku; Izveidot un ieviest Kārtību personīgās izaugsmes veicināšanai
  • Ir izstrādāta Kārtība  un ieviesta Kredītpunktu sistēma
  • Skolēni saņēmuši dinamikas uzlīmes
  • Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada vidējo vērtējumu, 23 skolēniem  šajā mācību gadā vidējā balle ir paaugstinājusies
  • Ir notikušas vairākas APU sēdes( galvenokārt uzvedības problēmas)
  • Ir notikušas 2 tikšanās ar skolēniem, kuriem ir nesekmība, vecākiem
  • Ir notikušas 2 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, pēdējā tikšanās reizē interese tika izrādīta par 11 skolēniem
  3. Akcentēt karjeras atbalstu katrā mācību priekšmetā
  • Ir notikusi zinātniski metodiskā sanāksme par karjeras jautājumu integrēšanu katrā mācību priekšmetā, pieaicinot Saldus Izglītības pārvaldes speciālisti karjeras jautājumos Lindu Gruzi
  • Ir notikuši pasākumi Karjeras izglītībā
  • 9.klase pētniecisko darbu nedēļā nodarbojās ar  karjeras jautājumiem
  4. Aktualizēt MK jēgpilnu darbību
  • Katra MK organizēja mācību priekšmetu nedēļu ar interesantiem uzdevumiem, akcentējot lasītprasmi, radošumu
  • Ir notikušas 2 metodiskās sanāksmes-mācību stundas jēgpilna norise un ietekme uz skolēnu izaugsmi; karjeras atbalsta pasākumu, tēmu integrēšana katrā mācību priekšmetā
  • Valodu MK dalījās pieredzē Saldus novada latviešu valodas skolotājiem par lasītprieka un lasītprasmes veicināšanu skolā un pagastā
  • Skolotāji piedalījās starpnovadu sākumskolas latviešu valodas olimpiādes darba 4.klasei sagatavošanā  un vērtēšanā, angļu valodas olimpiādes vērtēšanā
  • Organizēta skolas sākumskolas latviešu valodas olimpiāde
  Ārpusstundu aktivitātes
  • Dzejas diena un instalācijas dzejas noskaņās
  • Izstāde “’’Jautrais Miķelis” skolā un Saldū , Miķeļdienas pasākums ar priekšnesumiem un tirgošanos un rotaļām pagasta zālē
  • Skolotāju diena
  • Triku meistaru uzstāšanās
  • 5.klases iesvētības
  • Spēļu pēcpusdiena
  • Mārtiņi
  • Valsts svētku pasākums sadarbībā ar pagasta kultūras kolektīviem
  • Mammadaba aktivitāšu noslēgums
  • Skolas Ziemassvētku koncerts
  • Tikšanās ar rakstnieku J.Zvirgzdiņu
  • Popiela. Valentīndiena
  • Valodu diena
  • Konkurss “Ko tu proti” 1. – 4.klasei
  • Putnu dienas
  • Lieldienas
  • Globālās izglītības pasākums un diskotēka
  • Vecāku dienas koncerts
  • Pēdējais zvans 9.klasei
  • Veselības projekts
  • Mākslas plenērs
  • Sporta diena ar pārgājienu un orientēšanos sadarbībā ar Laimoni un Dzintru Tonēm
  • Lasīšanas zibakcija “Latvija lasa”
  • Mācību ekskursijas uz Jelgavu, Liepāju
  • Censoņu ekskursija uz Nīgrandes pagasta Kalniem un Embūti
  • 9.klases izlaidums
  2015./2016. mācību gadā
  Gada uzdevumu izpilde
  • 1.Sadarbības prasmju attīstīšana un uzturēšana
   • AOL nodarbības skolēniem
   • Jauktās grupas plenērā
   • Jauktās grupas mācību ekskursijās
   • Darbs pāros, grupās mācību stundās (stundu vērojumi)
   • Kopīgs koncerts ar pagasta pašdarbniekiem Latvijas Republikas dzimšanas dienā
   • Kopkoris ar Sātiņiem
   • Bērnu žūrijas noslēguma aktivitātes
   • Skolotāju kopprojekti
  • 2.Skolēnu interešu veicināšana
   • Mācību ekskursijas
   • Karjeras nedēļas pasākumi - ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
   • Radošo darbu izstāde
   • Pētnieciskie darbi
  • 3. Katra skolēna izaugsmes motivēšana
   • Akcentēt mācību stundas kvalitāti atbilstoši katra skolēna spējām
   • Atbalsta komandas izveide
   • Individuālie plāni skolēniem ar zemiem sasniegumiem
   • Zinātniski metodiskās sanāksmes par stundas kvalitāti
   • Karjeras atbalsta nozīme un iespējas mācību priekšmetos
   • Atklātās mācību stundas
   • Atbalsta pasākumi, atgādnes
   • Izveidot Kartību personīgās izaugsmes plānošanai (māc. Sasniegumu dinamika, plāni, korekcijas, uzdevumi)
   • Ir mācību sasniegumu dinamikas kartes
   • Ir individuālie plāni
   • Nav izveidota kārtība, jāpārstrādā kredītpunktu sistēma
   • Izveidot pasākumu kopu pilsoniskās atbildības veicināšanai (labie darbi, EKO pasākumi, mentorings)
   • Ir mammasdabas aktivitātes (meža kopšana, makulatūras vākšana un atkritumu šķirošana)
   • Katra klase kopj savu sektoru
   • Nav izveidojusies mentoringa kustība
   
  Tika sniegts atbalsts karjeras plānošanai
  • Ir notikusi Karjeras nedēļa
  • Klašu stundās tiek izmantots KI programma
  • Apspriedē ir runāts par karjeras atbalstu mācību priekšmetu stundās
  • 9.klasei ir notikušas KI nodarbības
  Piedalījāmies vairākās olimpiādēs
  • Vēstures olimpiāde - 1.vieta (E.Romanis, sk. D.Rožkalne)
  • Ķīmijas olimpiāde - 2.vieta (E.Romanis, sk. I.Lagūna)
  • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – atzinība (E.Romanis, sk. G.G.Barons)
  • Sākumskolas latviešu valodas olimpiāde - 2.vieta ( S.Štraupa, sk. T.Spēlmane)
  • Vizuālās mākslas olimpiāde – atzinība (S.Štraupa, S.Circene, sk. A.Rorbaha)
  • Ģeogrāfijas olimpiāde – atzinība (J.Upenieks, sk. D.Rožkalne)
  • Piedalījāmies matemātikas, bioloģijas, angļu val., latv.val., mājturības un tehnoloģiju, kombinētajā olimpiādē 1.-4.kl., ģeogrāfijas olimpiādē
  Piedalījāmies konkursos un sacensībās
  • Pētniecisko darbu lasījumi novadā - sākumskolas un 7.kl. skolēnu darbi
  • Krievu valodas runas konkurss 7.kl. - pateicība
  • Novada mājturības konkurss 6.klasei “Saldus krāsās”
  • Erudīts 3.kl.
  • Vēstures konkurss “Oskars Kalpaks un Brīvības cīņas” (atzinība)
  • Vēstures konkurss “Es karā aiziedams” 8.-9.kl.
  • Dienas konkurss “Kas notiek?“ 9.kl.
  • 2.-4.kl. koru skate - 3.pakāpe
  • Tehnoloģiju 2 konkurss „Saldum160” 6., 7. kl.
  • Republikas projekts - konkurss „Valodas talka”, 6.vieta, piedalījās visa 7.klase
  • Valodas trasīte
  • Rudens un pavasara kross visām vecuma grupām Kalnsētas parkā
  • Florbols, tautas bumba, „Veiklo stafetes“, volejbols
  Realizējām vairākus projektus
  • Skola ir realizējusi „Cemex Iespēju fonda” finansēto projektu – „Mēs gribam, mēs varam, mēs darām” (I.Lagūna) – tagad pagasta centrā bērni savā brīvajā laikā var nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm laukā
  • “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” (Vītolu fonds) (proj. vad. D.Rožkalne, S.Vītola)
  • Bērnu un jauniešu žūrija (S.Kilevica, S.Vītola, M.Lagzdons)
  • Mācību ekskursija uz Okupācijas muzeju (proj. vad. A.Slūtiņa,  D.Rožkalne)
  • Mammasdabas projekts visa gada garumā (A.Slūtiņa, T.Spēlmane, klašu audzin.)
  • Tika iesniegts projekts par eksakto profesiju popularizēšanu (Cemex Iespēju fonda)
                                                                                                                                                 
  2014./2015. māc. gadā
  • Skola saņēma „Mammas dabas vēstniecības skolas karogu”, līdz ar to skola 2014./2015.m.g. turpina aktīvi darboties projektā kā vienīgā Kurzemes novada skola
  • Skola ir realizējusi „Cemex Iespēju fonda” finansēto projektu – „Fizisko aktivitāšu laukums tavai veselībai” – tagad skolēni brīvajā laikā var nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm laukā
  • Skola ir sākusi realizēt (turpinās 2014./2015.m.g.) Saldus novada pašvaldības finansētu projektu – „Jā , vaļaspriekam!” – skolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā ekskursijā uz Brīvdabas muzeja gadatirgu, kur bija iespējams iepazīties ar dažādiem amatiem, vaļaspriekiem
  • Skola turpina realizēt Latvijas universitātes finansētu projektu – „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” – kur skolēniem ir iespēja mācīties apgūt labas uzvedības iemaņas
  • Skolas skolēni piedalās Saldus novada pašvaldības finansētā projektā „Talantu skolas Druvā„
  • Piedalāmies Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra projektos un aktivitātēs
  • Turpinām piedalīties projektos: „Skolas auglis”, „Skolas piens”, „Bērnu žūrija”
  Jūlijs 2019
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
  INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

  Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
  Saldus novads
  LV-3890
  tālr./fakss 63846745
  e-pasts: