Trešdiena,  21. marts,  2018
 
Vārda dienas:   Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
KURSĪŠU PAGASTS Saldus novads
   

  Kursīšu pamatskola

  Skolotāju kolektīvs 2015./2016. mācību gadā 
  No kreisās puses: Sanita Vītola (direktores vietniece, latv. val. un lit.), Ina Bergmane (matemātika, fizika, informātika, dabas zinības), Andra Rorbaha (direktores vietniece, sākumskola, vizuālā māksla), Tonija Spēlmane (sākumskola, krievu val.), Irēna Lagūna (direktore, bioloģija, ķīmija), Gita Rumba (mūzika), Dace Rožkalne (vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības), Sandra Kilevica (bibliotekāre, lietvede), Aija Slūtiņa (logopēde, mājturība un tehnoloģijas, sākumskola).
  Bildē nav: Eva Griblo (dienas centra vadītāja), Mārīte Griblo (sākumskola), Mārtiņš Laubergs (sports), Uģis Sauja (angļu val.), Gunārs Guntis Barons (mājturība un tehnoloģijas).

  Skolas pašnovērtējuma ziņojums

  2015./2016. mācību gadā
  Gada uzdevumu izpilde
  • 1.Sadarbības prasmju attīstīšana un uzturēšana
   • AOL nodarbības skolēniem
   • Jauktās grupas plenērā
   • Jauktās grupas mācību ekskursijās
   • Darbs pāros, grupās mācību stundās (stundu vērojumi)
   • Kopīgs koncerts ar pagasta pašdarbniekiem Latvijas Republikas dzimšanas dienā
   • Kopkoris ar Sātiņiem
   • Bērnu žūrijas noslēguma aktivitātes
   • Skolotāju kopprojekti
  • 2.Skolēnu interešu veicināšana
   • Mācību ekskursijas
   • Karjeras nedēļas pasākumi - ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
   • Radošo darbu izstāde
   • Pētnieciskie darbi
  • 3. Katra skolēna izaugsmes motivēšana
   • Akcentēt mācību stundas kvalitāti atbilstoši katra skolēna spējām
   • Atbalsta komandas izveide
   • Individuālie plāni skolēniem ar zemiem sasniegumiem
   • Zinātniski metodiskās sanāksmes par stundas kvalitāti
   • Karjeras atbalsta nozīme un iespējas mācību priekšmetos
   • Atklātās mācību stundas
   • Atbalsta pasākumi, atgādnes
   • Izveidot Kartību personīgās izaugsmes plānošanai (māc. Sasniegumu dinamika, plāni, korekcijas, uzdevumi)
   • Ir mācību sasniegumu dinamikas kartes
   • Ir individuālie plāni
   • Nav izveidota kārtība, jāpārstrādā kredītpunktu sistēma
   • Izveidot pasākumu kopu pilsoniskās atbildības veicināšanai (labie darbi, EKO pasākumi, mentorings)
   • Ir mammasdabas aktivitātes (meža kopšana, makulatūras vākšana un atkritumu šķirošana)
   • Katra klase kopj savu sektoru
   • Nav izveidojusies mentoringa kustība
   
  Tika sniegts atbalsts karjeras plānošanai
  • Ir notikusi Karjeras nedēļa
  • Klašu stundās tiek izmantots KI programma
  • Apspriedē ir runāts par karjeras atbalstu mācību priekšmetu stundās
  • 9.klasei ir notikušas KI nodarbības
  Piedalījāmies vairākās olimpiādēs
  • Vēstures olimpiāde - 1.vieta (E.Romanis, sk. D.Rožkalne)
  • Ķīmijas olimpiāde - 2.vieta (E.Romanis, sk. I.Lagūna)
  • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – atzinība (E.Romanis, sk. G.G.Barons)
  • Sākumskolas latviešu valodas olimpiāde - 2.vieta ( S.Štraupa, sk. T.Spēlmane)
  • Vizuālās mākslas olimpiāde – atzinība (S.Štraupa, S.Circene, sk. A.Rorbaha)
  • Ģeogrāfijas olimpiāde – atzinība (J.Upenieks, sk. D.Rožkalne)
  • Piedalījāmies matemātikas, bioloģijas, angļu val., latv.val., mājturības un tehnoloģiju, kombinētajā olimpiādē 1.-4.kl., ģeogrāfijas olimpiādē
  Piedalījāmies konkursos un sacensībās
  • Pētniecisko darbu lasījumi novadā - sākumskolas un 7.kl. skolēnu darbi
  • Krievu valodas runas konkurss 7.kl. - pateicība
  • Novada mājturības konkurss 6.klasei “Saldus krāsās”
  • Erudīts 3.kl.
  • Vēstures konkurss “Oskars Kalpaks un Brīvības cīņas” (atzinība)
  • Vēstures konkurss “Es karā aiziedams” 8.-9.kl.
  • Dienas konkurss “Kas notiek?“ 9.kl.
  • 2.-4.kl. koru skate - 3.pakāpe
  • Tehnoloģiju 2 konkurss „Saldum160” 6., 7. kl.
  • Republikas projekts - konkurss „Valodas talka”, 6.vieta, piedalījās visa 7.klase
  • Valodas trasīte
  • Rudens un pavasara kross visām vecuma grupām Kalnsētas parkā
  • Florbols, tautas bumba, „Veiklo stafetes“, volejbols
  Realizējām vairākus projektus
  • Skola ir realizējusi „Cemex Iespēju fonda” finansēto projektu – „Mēs gribam, mēs varam, mēs darām” (I.Lagūna) – tagad pagasta centrā bērni savā brīvajā laikā var nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm laukā
  • “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” (Vītolu fonds) (proj. vad. D.Rožkalne, S.Vītola)
  • Bērnu un jauniešu žūrija (S.Kilevica, S.Vītola, M.Lagzdons)
  • Mācību ekskursija uz Okupācijas muzeju (proj. vad. A.Slūtiņa,  D.Rožkalne)
  • Mammasdabas projekts visa gada garumā (A.Slūtiņa, T.Spēlmane, klašu audzin.)
  • Tika iesniegts projekts par eksakto profesiju popularizēšanu (Cemex Iespēju fonda)
                                                                                                                                                 
  2014./2015. māc. gadā
  • Skola saņēma „Mammas dabas vēstniecības skolas karogu”, līdz ar to skola 2014./2015.m.g. turpina aktīvi darboties projektā kā vienīgā Kurzemes novada skola
  • Skola ir realizējusi „Cemex Iespēju fonda” finansēto projektu – „Fizisko aktivitāšu laukums tavai veselībai” – tagad skolēni brīvajā laikā var nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm laukā
  • Skola ir sākusi realizēt (turpinās 2014./2015.m.g.) Saldus novada pašvaldības finansētu projektu – „Jā , vaļaspriekam!” – skolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā ekskursijā uz Brīvdabas muzeja gadatirgu, kur bija iespējams iepazīties ar dažādiem amatiem, vaļaspriekiem
  • Skola turpina realizēt Latvijas universitātes finansētu projektu – „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” – kur skolēniem ir iespēja mācīties apgūt labas uzvedības iemaņas
  • Skolas skolēni piedalās Saldus novada pašvaldības finansētā projektā „Talantu skolas Druvā„
  • Piedalāmies Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra projektos un aktivitātēs
  • Turpinām piedalīties projektos: „Skolas auglis”, „Skolas piens”, „Bērnu žūrija”
  Marts 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
  INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

  Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
  Saldus novads
  LV-3890
  tālr./fakss 63846745
  e-pasts: